قوانین مرجوعی و عودت وجه

کار اصلی پولک ماهی توزیع محصولات دریای و دوستدار محیط زیست است. برای این مهم پولک ماهی قوانینی دارد که خود و کاربر موظف به رعایت آن هستند.

الف. پولک ماهی مسئولیت دارد که سفارش را عینا طبق آنچه که مشتری در وبسایت ثبت کرده است برای او ارسال کند.

ب. با توجه به اینکه کالاها خوراکی هستند به هیچ عنوان مرجوع نمی گردند مگر اینکه اشتباهی در ارسال از جانب ما صورت گرفته باشد، کالا منقضی شده باشد، و یا سالم به دست مشتری نرسیده باشد. 

ج. در صورتی که موارد مرجوعی کالا در بند ب صادق باشد مشتری موظف است از طریق راه‌های ارتباطی فروشگاه تا 24 ساعت پس از دریافت کالا موضوع را به فروشگاه اطلاع دهد. در این حالت فروشگاه با انجام هماهنگی با مشتری کالا را مرجوع می کند، هزینه ی ارسال را می پردازد، و وجه آن کالا را به حساب مشتری بازگشت می زند.

د. وظیفه‌ تحویل کالا در صورتی که توسط باربری ارسال شده باشد با مشتری است و پولک ماهی تنها در قبال ارسال آن تا رسیدن به ترمینال شهر مقصد مسئول است.