محصولات ما

بچه شیر

500,000 تومان برای هر کیلوگرم

دسته:
اطلاعات بیشتر

حلوا سیاه

550,000 تومان برای هر کیلوگرم

دسته:
اطلاعات بیشتر

چنگو دم زرد درشت

350,000 تومان برای هر کیلوگرم

دسته:
اطلاعات بیشتر

سکن

450,000 تومان برای هر کیلوگرم

دسته:
اطلاعات بیشتر

محصولات پرفروش

230,000 تومان برای هر کیلوگرم
انتخاب گزینه ها
235,000 تومان برای هر کیلوگرم
انتخاب گزینه ها

ماهی

شعری

390,000 تومان برای هر کیلوگرم
انتخاب گزینه ها

ماهی

سکن

450,000 تومان برای هر کیلوگرم
انتخاب گزینه ها

ماهی

بچه شیر

500,000 تومان برای هر کیلوگرم
انتخاب گزینه ها
550,000 تومان برای هر کیلوگرم
انتخاب گزینه ها
150,000 تومان برای هر کیلوگرم
انتخاب گزینه ها

ماهی

کفشک

320,000 تومان برای هر کیلوگرم
انتخاب گزینه ها

ماهی

شیر قلاب

570,000 تومان برای هر کیلوگرم
انتخاب گزینه ها

آماده طبخ

قزل آلا شکم پر

353,000 تومان برای هر کیلوگرم
انتخاب گزینه ها
400,000 تومان برای هر کیلوگرم
انتخاب گزینه ها
479,000 تومان برای هر کیلوگرم
انتخاب گزینه ها

ماهی

قباد

450,000 تومان برای هر کیلوگرم
انتخاب گزینه ها

آماده طبخ

قزل آلا سرخی

480,000 تومان برای هر کیلوگرم
انتخاب گزینه ها
350,000 تومان برای هر کیلوگرم
انتخاب گزینه ها

ماهی

سنگسر

420,000 تومان برای هر کیلوگرم
انتخاب گزینه ها